โรงเรียนอ่าวลึก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 7 7 10 3 0 49
ร้อยละ 9.21 % 9.21 % 13.16 % 3.95 % 0.00 % 64.47 %
ระดับประถมศึกษา
561
จำนวน(คน) 62 49 114 28 0 308
ร้อยละ 11.05 % 8.73 % 20.32 % 4.99 % 0.00 % 54.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 637 คน
จำนวน(คน) 69 56 124 31 0 357
ร้อยละ 10.83 % 8.79 % 19.47 % 4.87 % 0.00 % 56.04 %

637 : 69 , 56 , 124 , 31 , 0 , 357...10.83 , 8.79 , 19.47 , 4.87 , 0.00 , 56.04 = 280 : 43.96
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 637 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 280 คน คิดเป็นร้อยละ 43.96%

Powered By www.thaieducation.net