โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 16
ร้อยละ 10.53 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 5 3 7 1 2 52
ร้อยละ 7.14 % 4.29 % 10.00 % 1.43 % 2.86 % 74.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 7 4 7 1 2 68
ร้อยละ 7.87 % 4.49 % 7.87 % 1.12 % 2.25 % 76.40 %

89 : 7 , 4 , 7 , 1 , 2 , 68...7.87 , 4.49 , 7.87 , 1.12 , 2.25 , 76.40 = 21 : 23.60
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60%

Powered By www.thaieducation.net