โรงเรียนบ้านแหลมสัก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 2 1 0 0 0 19
ร้อยละ 9.09 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 86.36 %
ระดับประถมศึกษา
125
จำนวน(คน) 15 4 9 1 0 96
ร้อยละ 12.00 % 3.20 % 7.20 % 0.80 % 0.00 % 76.80 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 5 1 7 0 0 52
ร้อยละ 7.69 % 1.54 % 10.77 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 212 คน
จำนวน(คน) 22 6 16 1 0 167
ร้อยละ 10.38 % 2.83 % 7.55 % 0.47 % 0.00 % 78.77 %

147 : 17 , 5 , 9 , 1 , 0 , 115...11.56 , 3.40 , 6.12 , 0.68 , 0.00 , 78.23 = 32 : 21.77
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 212 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 21.23%

Powered By www.thaieducation.net