โรงเรียนบ้านแหลมสัก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 21
ร้อยละ 8.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 91.30 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 31 1 7 0 0 82
ร้อยละ 25.62 % 0.83 % 5.79 % 0.00 % 0.00 % 67.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 52
ร้อยละ 6.35 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 82.54 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 37 1 14 0 0 155
ร้อยละ 17.87 % 0.48 % 6.76 % 0.00 % 0.00 % 74.88 %

144 : 33 , 1 , 7 , 0 , 0 , 103...22.92 , 0.69 , 4.86 , 0.00 , 0.00 , 71.53 = 41 : 28.47
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 25.12%

Powered By www.thaieducation.net