โรงเรียนบ้านแหลมสัก (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 23
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
121
จำนวน(คน) 35 2 10 0 0 74
ร้อยละ 28.93 % 1.65 % 8.26 % 0.00 % 0.00 % 61.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 5 1 7 0 0 50
ร้อยละ 7.94 % 1.59 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 79.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 41 3 17 0 0 147
ร้อยละ 19.71 % 1.44 % 8.17 % 0.00 % 0.00 % 70.67 %

145 : 36 , 2 , 10 , 0 , 0 , 97...24.83 , 1.38 , 6.90 , 0.00 , 0.00 , 66.90 = 48 : 33.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 29.33%

Powered By www.thaieducation.net