โรงเรียนบ้านคำป่าหว้าน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 2 0 0 4 0 58
ร้อยละ 3.13 % 0.00 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 90.63 %
ระดับประถมศึกษา
246
จำนวน(คน) 7 0 4 8 3 224
ร้อยละ 2.85 % 0.00 % 1.63 % 3.25 % 1.22 % 91.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 310 คน
จำนวน(คน) 9 0 4 12 3 282
ร้อยละ 2.90 % 0.00 % 1.29 % 3.87 % 0.97 % 90.97 %

310 : 9 , 0 , 4 , 12 , 3 , 282...2.90 , 0.00 , 1.29 , 3.87 , 0.97 , 90.97 = 28 : 9.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 310 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.03%

Powered By www.thaieducation.net