โรงเรียนแจนแลนวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 4 0 0 0 0 13
ร้อยละ 23.53 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 5 4 6 0 0 58
ร้อยละ 6.85 % 5.48 % 8.22 % 0.00 % 0.00 % 79.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 90 คน
จำนวน(คน) 9 4 6 0 0 71
ร้อยละ 10.00 % 4.44 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 78.89 %

90 : 9 , 4 , 6 , 0 , 0 , 71...10.00 , 4.44 , 6.67 , 0.00 , 0.00 , 78.89 = 19 : 21.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 21.11%

Powered By www.thaieducation.net