โรงเรียนชุมชนแจนแลนราษฎร์บำรุง (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 1 0 0 1 24
ร้อยละ 7.14 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 3.57 % 85.71 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 5 1 6 1 2 60
ร้อยละ 6.67 % 1.33 % 8.00 % 1.33 % 2.67 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
22
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 20
ร้อยละ 4.55 % 0.00 % 4.55 % 0.00 % 0.00 % 90.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 8 2 7 1 3 104
ร้อยละ 6.40 % 1.60 % 5.60 % 0.80 % 2.40 % 83.20 %

103 : 7 , 2 , 6 , 1 , 3 , 84...6.80 , 1.94 , 5.83 , 0.97 , 2.91 , 81.55 = 19 : 18.45
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 16.80%

Powered By www.thaieducation.net