โรงเรียนบ้านคลองแรด(คลองท่อม) (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 92.16 %
ระดับประถมศึกษา
94
จำนวน(คน) 5 0 6 3 1 79
ร้อยละ 5.32 % 0.00 % 6.38 % 3.19 % 1.06 % 84.04 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 145 คน
จำนวน(คน) 5 0 10 3 1 126
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 6.90 % 2.07 % 0.69 % 86.90 %

145 : 5 , 0 , 10 , 3 , 1 , 126...3.45 , 0.00 , 6.90 , 2.07 , 0.69 , 86.90 = 19 : 13.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 145 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 13.10%

Powered By www.thaieducation.net