โรงเรียนวัดโขมง (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 6
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
25
จำนวน(คน) 1 0 0 2 0 22
ร้อยละ 4.00 % 0.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 88.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 33 คน
จำนวน(คน) 1 0 1 3 0 28
ร้อยละ 3.03 % 0.00 % 3.03 % 9.09 % 0.00 % 84.85 %

33 : 1 , 0 , 1 , 3 , 0 , 28...3.03 , 0.00 , 3.03 , 9.09 , 0.00 , 84.85 = 5 : 15.15
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 15.15%

Powered By www.thaieducation.net