โรงเรียนกุดหว้าวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 0 24 12 0 2 1
ร้อยละ 0.00 % 61.54 % 30.77 % 0.00 % 5.13 % 2.56 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 2 20 25 2 1 108
ร้อยละ 1.27 % 12.66 % 15.82 % 1.27 % 0.63 % 68.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 197 คน
จำนวน(คน) 2 44 37 2 3 109
ร้อยละ 1.02 % 22.34 % 18.78 % 1.02 % 1.52 % 55.33 %

197 : 2 , 44 , 37 , 2 , 3 , 109...1.02 , 22.34 , 18.78 , 1.02 , 1.52 , 55.33 = 88 : 44.67
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 197 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44.67%

Powered By www.thaieducation.net