โรงเรียนยิ่งสันต์วิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 1 2 2 3 0 12
ร้อยละ 5.00 % 10.00 % 10.00 % 15.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 1 13 12 15 2 53
ร้อยละ 1.04 % 13.54 % 12.50 % 15.63 % 2.08 % 55.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 2 15 14 18 2 65
ร้อยละ 1.72 % 12.93 % 12.07 % 15.52 % 1.72 % 56.03 %

116 : 2 , 15 , 14 , 18 , 2 , 65...1.72 , 12.93 , 12.07 , 15.52 , 1.72 , 56.03 = 51 : 43.97
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 43.97%

Powered By www.thaieducation.net