โรงเรียนชุมชนยอดแก่งสงเคราะห์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
79
จำนวน(คน) 5 6 0 5 12 51
ร้อยละ 6.33 % 7.59 % 0.00 % 6.33 % 15.19 % 64.56 %
ระดับประถมศึกษา
221
จำนวน(คน) 12 16 6 12 0 175
ร้อยละ 5.43 % 7.24 % 2.71 % 5.43 % 0.00 % 79.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
118
จำนวน(คน) 4 5 5 0 11 93
ร้อยละ 3.39 % 4.24 % 4.24 % 0.00 % 9.32 % 78.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 418 คน
จำนวน(คน) 21 27 11 17 23 319
ร้อยละ 5.02 % 6.46 % 2.63 % 4.07 % 5.50 % 76.32 %

300 : 17 , 22 , 6 , 17 , 12 , 226...5.67 , 7.33 , 2.00 , 5.67 , 4.00 , 75.33 = 74 : 24.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 418 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 23.68%

Powered By www.thaieducation.net