โรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่44 (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 43
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.27 % 0.00 % 0.00 % 97.73 %
ระดับประถมศึกษา
241
จำนวน(คน) 7 0 6 0 0 228
ร้อยละ 2.90 % 0.00 % 2.49 % 0.00 % 0.00 % 94.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 285 คน
จำนวน(คน) 7 0 7 0 0 271
ร้อยละ 2.46 % 0.00 % 2.46 % 0.00 % 0.00 % 95.09 %

285 : 7 , 0 , 7 , 0 , 0 , 271...2.46 , 0.00 , 2.46 , 0.00 , 0.00 , 95.09 = 14 : 4.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 285 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 4.91%

Powered By www.thaieducation.net