โรงเรียนบ้านหนองหลุมพอ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
12
จำนวน(คน) 1 2 1 0 0 8
ร้อยละ 8.33 % 16.67 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
166
จำนวน(คน) 7 13 14 3 0 129
ร้อยละ 4.22 % 7.83 % 8.43 % 1.81 % 0.00 % 77.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 8 15 15 3 0 137
ร้อยละ 4.49 % 8.43 % 8.43 % 1.69 % 0.00 % 76.97 %

178 : 8 , 15 , 15 , 3 , 0 , 137...4.49 , 8.43 , 8.43 , 1.69 , 0.00 , 76.97 = 41 : 23.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 23.03%

Powered By www.thaieducation.net