โรงเรียนบ้านบางเจริญ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 24
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 0 0 16 0 0 81
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.49 % 0.00 % 0.00 % 83.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
105
จำนวน(คน) 0 0 15 0 0 90
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 0 0 31 0 0 195
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.72 % 0.00 % 0.00 % 86.28 %

121 : 0 , 0 , 16 , 0 , 0 , 105...0.00 , 0.00 , 13.22 , 0.00 , 0.00 , 86.78 = 16 : 13.22ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 13.72%

Powered By www.thaieducation.net