โรงเรียนบ้านบางเจริญ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 23
ร้อยละ 4.17 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 95.83 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 7 12 10 1 0 67
ร้อยละ 7.22 % 12.37 % 10.31 % 1.03 % 0.00 % 69.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
105
จำนวน(คน) 6 9 20 2 3 65
ร้อยละ 5.71 % 8.57 % 19.05 % 1.90 % 2.86 % 61.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 226 คน
จำนวน(คน) 14 21 30 3 3 155
ร้อยละ 6.19 % 9.29 % 13.27 % 1.33 % 1.33 % 68.58 %

121 : 8 , 12 , 10 , 1 , 0 , 90...6.61 , 9.92 , 8.26 , 0.83 , 0.00 , 74.38 = 31 : 25.62ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 226 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 31.42%

Powered By www.thaieducation.net