โรงเรียนบ้านบางเจริญ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 20
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 8 11 13 1 0 68
ร้อยละ 7.92 % 10.89 % 12.87 % 0.99 % 0.00 % 67.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
100
จำนวน(คน) 6 8 30 2 4 50
ร้อยละ 6.00 % 8.00 % 30.00 % 2.00 % 4.00 % 50.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 14 19 43 3 4 138
ร้อยละ 6.33 % 8.60 % 19.46 % 1.36 % 1.81 % 62.44 %

121 : 8 , 11 , 13 , 1 , 0 , 88...6.61 , 9.09 , 10.74 , 0.83 , 0.00 , 72.73 = 33 : 27.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 37.56%

Powered By www.thaieducation.net