โรงเรียนบ้านคลองหิน(อ่าวลึก) (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 7.89 % 0.00 % 0.00 % 92.11 %
ระดับประถมศึกษา
342
จำนวน(คน) 7 0 28 0 0 307
ร้อยละ 2.05 % 0.00 % 8.19 % 0.00 % 0.00 % 89.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 380 คน
จำนวน(คน) 7 0 31 0 0 342
ร้อยละ 1.84 % 0.00 % 8.16 % 0.00 % 0.00 % 90.00 %

380 : 7 , 0 , 31 , 0 , 0 , 342...1.84 , 0.00 , 8.16 , 0.00 , 0.00 , 90.00 = 38 : 10.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 380 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00%

Powered By www.thaieducation.net