โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 1 0 1 0 20
ร้อยละ 8.33 % 4.17 % 0.00 % 4.17 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 74
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 2.56 % 0.00 % 0.00 % 94.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 102 คน
จำนวน(คน) 4 1 2 1 0 94
ร้อยละ 3.92 % 0.98 % 1.96 % 0.98 % 0.00 % 92.16 %

102 : 4 , 1 , 2 , 1 , 0 , 94...3.92 , 0.98 , 1.96 , 0.98 , 0.00 , 92.16 = 8 : 7.84ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 102 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 7.84%

Powered By www.thaieducation.net