โรงเรียนบ้านศาลาพระม่วง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 2 0 1 3 1 17
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 4.17 % 12.50 % 4.17 % 70.83 %
ระดับประถมศึกษา
79
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 66
ร้อยละ 5.06 % 0.00 % 11.39 % 0.00 % 0.00 % 83.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 103 คน
จำนวน(คน) 6 0 10 3 1 83
ร้อยละ 5.83 % 0.00 % 9.71 % 2.91 % 0.97 % 80.58 %

103 : 6 , 0 , 10 , 3 , 1 , 83...5.83 , 0.00 , 9.71 , 2.91 , 0.97 , 80.58 = 20 : 19.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 19.42%

Powered By www.thaieducation.net