โรงเรียนบ้านคลองยา(เจริญราษฎร์สามัคคี) (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
53
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 50
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 1.89 % 0.00 % 0.00 % 94.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 2 0 1 32
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 2.78 % 88.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 89 คน
จำนวน(คน) 3 0 3 0 1 82
ร้อยละ 3.37 % 0.00 % 3.37 % 0.00 % 1.12 % 92.13 %

53 : 2 , 0 , 1 , 0 , 0 , 50...3.77 , 0.00 , 1.89 , 0.00 , 0.00 , 94.34 = 3 : 5.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 89 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.87%

Powered By www.thaieducation.net