โรงเรียนบ้านเขาแก้ว (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
10
จำนวน(คน) 1 1 0 1 0 7
ร้อยละ 10.00 % 10.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 6 5 6 4 0 93
ร้อยละ 5.26 % 4.39 % 5.26 % 3.51 % 0.00 % 81.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 7 6 6 5 0 100
ร้อยละ 5.65 % 4.84 % 4.84 % 4.03 % 0.00 % 80.65 %

124 : 7 , 6 , 6 , 5 , 0 , 100...5.65 , 4.84 , 4.84 , 4.03 , 0.00 , 80.65 = 24 : 19.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 19.35%

Powered By www.thaieducation.net