โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 2 3 0 0 7
ร้อยละ 7.69 % 15.38 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
70
จำนวน(คน) 8 0 9 0 0 53
ร้อยละ 11.43 % 0.00 % 12.86 % 0.00 % 0.00 % 75.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 83 คน
จำนวน(คน) 9 2 12 0 0 60
ร้อยละ 10.84 % 2.41 % 14.46 % 0.00 % 0.00 % 72.29 %

83 : 9 , 2 , 12 , 0 , 0 , 60...10.84 , 2.41 , 14.46 , 0.00 , 0.00 , 72.29 = 23 : 27.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 83 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 27.71%

Powered By www.thaieducation.net