โรงเรียนบ้านเขาล่อม (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 14
ร้อยละ 5.88 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
47
จำนวน(คน) 0 1 2 4 0 40
ร้อยละ 0.00 % 2.13 % 4.26 % 8.51 % 0.00 % 85.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 64 คน
จำนวน(คน) 1 2 3 4 0 54
ร้อยละ 1.56 % 3.13 % 4.69 % 6.25 % 0.00 % 84.38 %

64 : 1 , 2 , 3 , 4 , 0 , 54...1.56 , 3.13 , 4.69 , 6.25 , 0.00 , 84.38 = 10 : 15.63
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 64 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.63%

Powered By www.thaieducation.net