โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.86 % 0.00 % 0.00 % 97.14 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 2 0 12 0 0 98
ร้อยละ 1.79 % 0.00 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 3 0 8 0 0 50
ร้อยละ 4.92 % 0.00 % 13.11 % 0.00 % 0.00 % 81.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 5 0 21 0 0 182
ร้อยละ 2.40 % 0.00 % 10.10 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %

147 : 2 , 0 , 13 , 0 , 0 , 132...1.36 , 0.00 , 8.84 , 0.00 , 0.00 , 89.80 = 15 : 10.20
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50%

Powered By www.thaieducation.net