โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 36
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 97.30 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 2 0 14 0 0 94
ร้อยละ 1.82 % 0.00 % 12.73 % 0.00 % 0.00 % 85.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
60
จำนวน(คน) 4 0 9 0 0 47
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 15.00 % 0.00 % 0.00 % 78.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 6 0 24 0 0 177
ร้อยละ 2.90 % 0.00 % 11.59 % 0.00 % 0.00 % 85.51 %

147 : 2 , 0 , 15 , 0 , 0 , 130...1.36 , 0.00 , 10.20 , 0.00 , 0.00 , 88.44 = 17 : 11.56
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 14.49%

Powered By www.thaieducation.net