โรงเรียนบ้านน้ำร้อน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 2 7 0 0 32
ร้อยละ 10.87 % 4.35 % 15.22 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 7 3 9 0 0 90
ร้อยละ 6.42 % 2.75 % 8.26 % 0.00 % 0.00 % 82.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
70
จำนวน(คน) 4 2 3 0 0 61
ร้อยละ 5.71 % 2.86 % 4.29 % 0.00 % 0.00 % 87.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 16 7 19 0 0 183
ร้อยละ 7.11 % 3.11 % 8.44 % 0.00 % 0.00 % 81.33 %

155 : 12 , 5 , 16 , 0 , 0 , 122...7.74 , 3.23 , 10.32 , 0.00 , 0.00 , 78.71 = 33 : 21.29
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 18.67%

Powered By www.thaieducation.net