โรงเรียนบ้านน้ำร้อน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 5 1 10 0 0 28
ร้อยละ 11.36 % 2.27 % 22.73 % 0.00 % 0.00 % 63.64 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 9 4 11 0 0 84
ร้อยละ 8.33 % 3.70 % 10.19 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
68
จำนวน(คน) 3 1 5 0 0 59
ร้อยละ 4.41 % 1.47 % 7.35 % 0.00 % 0.00 % 86.76 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 220 คน
จำนวน(คน) 17 6 26 0 0 171
ร้อยละ 7.73 % 2.73 % 11.82 % 0.00 % 0.00 % 77.73 %

152 : 14 , 5 , 21 , 0 , 0 , 112...9.21 , 3.29 , 13.82 , 0.00 , 0.00 , 73.68 = 40 : 26.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 220 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 49 คน คิดเป็นร้อยละ 22.27%

Powered By www.thaieducation.net