โรงเรียนบ้านน้ำร้อน (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 7 2 11 0 0 26
ร้อยละ 15.22 % 4.35 % 23.91 % 0.00 % 0.00 % 56.52 %
ระดับประถมศึกษา
109
จำนวน(คน) 10 5 12 0 0 82
ร้อยละ 9.17 % 4.59 % 11.01 % 0.00 % 0.00 % 75.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 5 2 7 0 0 59
ร้อยละ 6.85 % 2.74 % 9.59 % 0.00 % 0.00 % 80.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 228 คน
จำนวน(คน) 22 9 30 0 0 167
ร้อยละ 9.65 % 3.95 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 73.25 %

155 : 17 , 7 , 23 , 0 , 0 , 108...10.97 , 4.52 , 14.84 , 0.00 , 0.00 , 69.68 = 47 : 30.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 228 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 26.75%

Powered By www.thaieducation.net