โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 4 1 2 1 28
ร้อยละ 5.26 % 10.53 % 2.63 % 5.26 % 2.63 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
92
จำนวน(คน) 7 3 5 7 3 67
ร้อยละ 7.61 % 3.26 % 5.43 % 7.61 % 3.26 % 72.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 3 2 8 0 3 36
ร้อยละ 5.77 % 3.85 % 15.38 % 0.00 % 5.77 % 69.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 182 คน
จำนวน(คน) 12 9 14 9 7 131
ร้อยละ 6.59 % 4.95 % 7.69 % 4.95 % 3.85 % 71.98 %

130 : 9 , 7 , 6 , 9 , 4 , 95...6.92 , 5.38 , 4.62 , 6.92 , 3.08 , 73.08 = 35 : 26.92
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 182 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 28.02%

Powered By www.thaieducation.net