โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 2 4 1 2 1 25
ร้อยละ 5.71 % 11.43 % 2.86 % 5.71 % 2.86 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 7 3 7 7 3 72
ร้อยละ 7.07 % 3.03 % 7.07 % 7.07 % 3.03 % 72.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 3 2 9 0 3 36
ร้อยละ 5.66 % 3.77 % 16.98 % 0.00 % 5.66 % 67.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 187 คน
จำนวน(คน) 12 9 17 9 7 133
ร้อยละ 6.42 % 4.81 % 9.09 % 4.81 % 3.74 % 71.12 %

134 : 9 , 7 , 8 , 9 , 4 , 97...6.72 , 5.22 , 5.97 , 6.72 , 2.99 , 72.39 = 37 : 27.61
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 28.88%

Powered By www.thaieducation.net