โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 4 1 2 1 26
ร้อยละ 5.56 % 11.11 % 2.78 % 5.56 % 2.78 % 72.22 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 7 3 8 7 3 73
ร้อยละ 6.93 % 2.97 % 7.92 % 6.93 % 2.97 % 72.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 3 2 9 0 3 35
ร้อยละ 5.77 % 3.85 % 17.31 % 0.00 % 5.77 % 67.31 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 189 คน
จำนวน(คน) 12 9 18 9 7 134
ร้อยละ 6.35 % 4.76 % 9.52 % 4.76 % 3.70 % 70.90 %

137 : 9 , 7 , 9 , 9 , 4 , 99...6.57 , 5.11 , 6.57 , 6.57 , 2.92 , 72.26 = 38 : 27.74
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 189 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10%

Powered By www.thaieducation.net