โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม (สพป.จันทบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ชุติกาญจน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 2 4 1 2 1 23
ร้อยละ 6.06 % 12.12 % 3.03 % 6.06 % 3.03 % 69.70 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 7 3 8 7 3 76
ร้อยละ 6.73 % 2.88 % 7.69 % 6.73 % 2.88 % 73.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 3 2 9 0 3 37
ร้อยละ 5.56 % 3.70 % 16.67 % 0.00 % 5.56 % 68.52 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 12 9 18 9 7 136
ร้อยละ 6.28 % 4.71 % 9.42 % 4.71 % 3.66 % 71.20 %

137 : 9 , 7 , 9 , 9 , 4 , 99...6.57 , 5.11 , 6.57 , 6.57 , 2.92 , 72.26 = 38 : 27.74
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 28.80%

Powered By www.thaieducation.net