โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 2 2 2 1 1 7
ร้อยละ 13.33 % 13.33 % 13.33 % 6.67 % 6.67 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 2 4 4 2 1 26
ร้อยละ 5.13 % 10.26 % 10.26 % 5.13 % 2.56 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 54 คน
จำนวน(คน) 4 6 6 3 2 33
ร้อยละ 7.41 % 11.11 % 11.11 % 5.56 % 3.70 % 61.11 %

54 : 4 , 6 , 6 , 3 , 2 , 33...7.41 , 11.11 , 11.11 , 5.56 , 3.70 , 61.11 = 21 : 38.89
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 54 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89%

Powered By www.thaieducation.net