โรงเรียนสะอาดไชยศรี (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 2 2 2 1 0 10
ร้อยละ 11.76 % 11.76 % 11.76 % 5.88 % 0.00 % 58.82 %
ระดับประถมศึกษา
51
จำนวน(คน) 3 2 4 1 1 40
ร้อยละ 5.88 % 3.92 % 7.84 % 1.96 % 1.96 % 78.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 68 คน
จำนวน(คน) 5 4 6 2 1 50
ร้อยละ 7.35 % 5.88 % 8.82 % 2.94 % 1.47 % 73.53 %

68 : 5 , 4 , 6 , 2 , 1 , 50...7.35 , 5.88 , 8.82 , 2.94 , 1.47 , 73.53 = 18 : 26.47
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 68 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 26.47%

Powered By www.thaieducation.net