โรงเรียนสะอาดไชยศรี (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 2 3 2 2 10
ร้อยละ 13.64 % 9.09 % 13.64 % 9.09 % 9.09 % 45.45 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 3 2 3 3 4 28
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 6.98 % 6.98 % 9.30 % 65.12 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 65 คน
จำนวน(คน) 6 4 6 5 6 38
ร้อยละ 9.23 % 6.15 % 9.23 % 7.69 % 9.23 % 58.46 %

65 : 6 , 4 , 6 , 5 , 6 , 38...9.23 , 6.15 , 9.23 , 7.69 , 9.23 , 58.46 = 27 : 41.54
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 65 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 41.54%

Powered By www.thaieducation.net