โรงเรียนหนองพอกวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 4 2 2 0 0 26
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 76.47 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 11 5 3 8 2 62
ร้อยละ 12.09 % 5.49 % 3.30 % 8.79 % 2.20 % 68.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
6
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 4
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 131 คน
จำนวน(คน) 16 7 6 8 2 92
ร้อยละ 12.21 % 5.34 % 4.58 % 6.11 % 1.53 % 70.23 %

125 : 15 , 7 , 5 , 8 , 2 , 88...12.00 , 5.60 , 4.00 , 6.40 , 1.60 , 70.40 = 37 : 29.60
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 131 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.77%

Powered By www.thaieducation.net