โรงเรียนหนองพอกวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 1 2 0 0 28
ร้อยละ 8.82 % 2.94 % 5.88 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
89
จำนวน(คน) 10 8 7 3 2 59
ร้อยละ 11.24 % 8.99 % 7.87 % 3.37 % 2.25 % 66.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
9
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 6
ร้อยละ 11.11 % 0.00 % 22.22 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 14 9 11 3 2 93
ร้อยละ 10.61 % 6.82 % 8.33 % 2.27 % 1.52 % 70.45 %

123 : 13 , 9 , 9 , 3 , 2 , 87...10.57 , 7.32 , 7.32 , 2.44 , 1.63 , 70.73 = 36 : 29.27
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 29.55%

Powered By www.thaieducation.net