โรงเรียนหนองพอกวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 27
ร้อยละ 15.15 % 0.00 % 3.03 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
91
จำนวน(คน) 8 5 6 2 2 68
ร้อยละ 8.79 % 5.49 % 6.59 % 2.20 % 2.20 % 74.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
10
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 8
ร้อยละ 10.00 % 0.00 % 10.00 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 134 คน
จำนวน(คน) 14 5 8 2 2 103
ร้อยละ 10.45 % 3.73 % 5.97 % 1.49 % 1.49 % 76.87 %

124 : 13 , 5 , 7 , 2 , 2 , 95...10.48 , 4.03 , 5.65 , 1.61 , 1.61 , 76.61 = 29 : 23.39
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 134 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 31 คน คิดเป็นร้อยละ 23.13%

Powered By www.thaieducation.net