โรงเรียนหนองพอกวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 4 1 2 0 0 32
ร้อยละ 10.26 % 2.56 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 9 3 6 0 1 65
ร้อยละ 10.71 % 3.57 % 7.14 % 0.00 % 1.19 % 77.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 0 0 2 1 0 12
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 13.33 % 6.67 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 13 4 10 1 1 109
ร้อยละ 9.42 % 2.90 % 7.25 % 0.72 % 0.72 % 78.99 %

123 : 13 , 4 , 8 , 0 , 1 , 97...10.57 , 3.25 , 6.50 , 0.00 , 0.81 , 78.86 = 26 : 21.14
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 21.01%

Powered By www.thaieducation.net