โรงเรียนหนองพอกวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 2 1 1 1 35
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 2.38 % 2.38 % 2.38 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
81
จำนวน(คน) 14 12 9 7 1 38
ร้อยละ 17.28 % 14.81 % 11.11 % 8.64 % 1.23 % 46.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 3 3 2 1 1 5
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 13.33 % 6.67 % 6.67 % 33.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 138 คน
จำนวน(คน) 19 17 12 9 3 78
ร้อยละ 13.77 % 12.32 % 8.70 % 6.52 % 2.17 % 56.52 %

123 : 16 , 14 , 10 , 8 , 2 , 73...13.01 , 11.38 , 8.13 , 6.50 , 1.63 , 59.35 = 50 : 40.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 138 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 43.48%

Powered By www.thaieducation.net