โรงเรียนหนองพอกวิทยายน (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 2 2 1 2 1 34
ร้อยละ 4.76 % 4.76 % 2.38 % 4.76 % 2.38 % 80.95 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 15 14 11 8 1 35
ร้อยละ 17.86 % 16.67 % 13.10 % 9.52 % 1.19 % 41.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 3 3 2 1 1 5
ร้อยละ 20.00 % 20.00 % 13.33 % 6.67 % 6.67 % 33.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 141 คน
จำนวน(คน) 20 19 14 11 3 74
ร้อยละ 14.18 % 13.48 % 9.93 % 7.80 % 2.13 % 52.48 %

126 : 17 , 16 , 12 , 10 , 2 , 69...13.49 , 12.70 , 9.52 , 7.94 , 1.59 , 54.76 = 57 : 45.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 141 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 47.52%

Powered By www.thaieducation.net