โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 7
12 ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 8.33 % 58.33 %
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 2 2 0 1 1 30
36 ร้อยละ 5.56 % 5.56 % 0.00 % 2.78 % 2.78 % 83.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
0 ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 3 3 1 2 2 37
จำนวน 48 คน ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 2.08 % 4.17 % 4.17 % 77.08 %

48 : 3 , 3 , 1 , 2 , 2 , 37...6.25 , 6.25 , 2.08 , 4.17 , 4.17 , 77.08 = 11 : 22.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 48 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22.92%

Powered By www.thaieducation.net