โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 5 0 1 2 23
ร้อยละ 13.89 % 13.89 % 0.00 % 2.78 % 5.56 % 63.89 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 2 1 1 3 0 95
ร้อยละ 1.96 % 0.98 % 0.98 % 2.94 % 0.00 % 93.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 29
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 9 6 1 4 2 147
ร้อยละ 5.33 % 3.55 % 0.59 % 2.37 % 1.18 % 86.98 %

138 : 7 , 6 , 1 , 4 , 2 , 118...5.07 , 4.35 , 0.72 , 2.90 , 1.45 , 85.51 = 20 : 14.49
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 13.02%

Powered By www.thaieducation.net