โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 5 1 2 0 23
ร้อยละ 13.89 % 13.89 % 2.78 % 5.56 % 0.00 % 63.89 %
ระดับประถมศึกษา
102
จำนวน(คน) 7 1 1 2 0 91
ร้อยละ 6.86 % 0.98 % 0.98 % 1.96 % 0.00 % 89.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 29
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 169 คน
จำนวน(คน) 14 6 2 4 0 143
ร้อยละ 8.28 % 3.55 % 1.18 % 2.37 % 0.00 % 84.62 %

138 : 12 , 6 , 2 , 4 , 0 , 114...8.70 , 4.35 , 1.45 , 2.90 , 0.00 , 82.61 = 24 : 17.39
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 169 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net