โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 5 5 0 2 0 23
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 0.00 % 5.71 % 0.00 % 65.71 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 7 1 1 2 0 101
ร้อยละ 6.25 % 0.89 % 0.89 % 1.79 % 0.00 % 90.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
31
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 29
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 14 6 1 4 0 153
ร้อยละ 7.87 % 3.37 % 0.56 % 2.25 % 0.00 % 85.96 %

147 : 12 , 6 , 1 , 4 , 0 , 124...8.16 , 4.08 , 0.68 , 2.72 , 0.00 , 84.35 = 23 : 15.65
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 14.04%

Powered By www.thaieducation.net