โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2562
30 มีนาคม 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 9 4 0 0 0 18
ร้อยละ 29.03 % 12.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 58.06 %
ระดับประถมศึกษา
103
จำนวน(คน) 12 0 3 1 0 87
ร้อยละ 11.65 % 0.00 % 2.91 % 0.97 % 0.00 % 84.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 3 0 2 0 0 32
ร้อยละ 8.11 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 0.00 % 86.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 24 4 5 1 0 137
ร้อยละ 14.04 % 2.34 % 2.92 % 0.58 % 0.00 % 80.12 %

134 : 21 , 4 , 3 , 1 , 0 , 105...15.67 , 2.99 , 2.24 , 0.75 , 0.00 , 78.36 = 29 : 21.64
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 19.88%

Powered By www.thaieducation.net