โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 3 2 2 0 22
ร้อยละ 6.45 % 9.68 % 6.45 % 6.45 % 0.00 % 70.97 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 7 13 3 5 0 73
ร้อยละ 6.93 % 12.87 % 2.97 % 4.95 % 0.00 % 72.28 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 4 4 9 0 0 21
ร้อยละ 10.53 % 10.53 % 23.68 % 0.00 % 0.00 % 55.26 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 13 20 14 7 0 116
ร้อยละ 7.65 % 11.76 % 8.24 % 4.12 % 0.00 % 68.24 %

132 : 9 , 16 , 5 , 7 , 0 , 95...6.82 , 12.12 , 3.79 , 5.30 , 0.00 , 71.97 = 37 : 28.03
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 31.76%

Powered By www.thaieducation.net