โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย อิสรีย์ (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 4 3 3 2 0 19
ร้อยละ 12.90 % 9.68 % 9.68 % 6.45 % 0.00 % 61.29 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 10 13 3 8 0 67
ร้อยละ 9.90 % 12.87 % 2.97 % 7.92 % 0.00 % 66.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 5 6 10 0 0 17
ร้อยละ 13.16 % 15.79 % 26.32 % 0.00 % 0.00 % 44.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 19 22 16 10 0 103
ร้อยละ 11.18 % 12.94 % 9.41 % 5.88 % 0.00 % 60.59 %

132 : 14 , 16 , 6 , 10 , 0 , 86...10.61 , 12.12 , 4.55 , 7.58 , 0.00 , 65.15 = 46 : 34.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 39.41%

Powered By www.thaieducation.net